فاطمه واحدیان - مشاور رشته ریاضی

فاطمه واحدیان

مشاور سمپاد و رشته ریاضی گروه ماترو

دانشجوی رشته معماری دانشگاه باهنر کرمان

دانش آموخته دبیرستان سمپاد فرزانگان

فعالیت ها :

طراحی و نقاشی حرفه ای

عکاسی

نویسندگی

مقاله های خانم واحدیان در سایت ماترو