مشاوران تحصیلی

محمد رفسنجانی فیروزی

محمد رفسنجانی

مدیر دپارتمان مشاوره ماترو

علی رضا ابری

علیرضا ابری

مشاور ارشد گروه ماترو

سروش دهقانکار

سروش دهقانکار

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دانش آموخته مدرسه سمپاد شهید سلطانی

نگین اکبری

نگین اکبری

دانشجوی پزشکی دانشگاه آزاد علوم پزشکی مازندران

مشاور گروه ماترو

نسا ساعدپناه

مشاور تخصصی رشته انسانی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

فاطمه واحدیان

فاطمه واحدیان

مهندسی معماری دانشگاه باهنر کرمان ، دانش اموخته مدرسه سمپاد فرزانگان

سبحان زعیم کهن

سبحان زعیم کهن

دانشجوی رشته ی زیست سلولی و مولکولی دانشگاه تهران ، دانش آموخته مدرسه سمپاد

فائزه ضیائی

فائزه ضیائی

دانشجوی رشته زیست سلولی مولکولی دانشگاه تهران ، پشتیبان تحصیلی و انگیزشی

فاطمه شاه محمدی

فاطمه شاه محمدی

دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سمنان پشتیبان انگیزشی و برنامه ریزی

حمید رضا طالبی

حمید رضا طالبی

دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید رجایی تهران ، دانش آموخته مدرسه سمپاد

مشاور تخصصی انسانی

فاطمه هادی زاده

مشاور تخصصی رشته ی انسانی دانشجوی رشته ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان

اسکرول به بالا