طرح برنامه ریزی درسی

درخواست برنامه ریزی درسی

یه برنامه کاملا شخصی سازی شده متناسب با وضعیت تحصیلی خودت دریافت می کنی

در دورنمای ماهانه اهدافی که باید آخر ماه به آن برسی مشخص می شود.

یک هفته پشتیبانی خواهی شد تا اگر اشکالی در برنامه ات وجود دارد برطرف شود.

به انتخاب خودتان یکی از آزمون هایی که شرکت کرده اید توسط پشتیبان تحلیل و بررسی می شود و ضعف هایتان مشخص می شود.

دبستان 
هزینه : 50 هزار تومان   
متوسطه ی اول
هزینه : 70 هزار تومان 
متوسطه ی دوم 
هزینه : 100 هزار تومان 

هزینه ی طرح انتخابی را به تومان در قسمت قیمت  و اطلاعات طرح مورد نظر را در بخش توضیحات فرم زیر وارد نمایید.